Kody pocztowe Kod Ulicy:

(format xx-xxx)

Parametry kodu:
Miejscowość:
Ulica:
Województwo:
Źródło Informacji Wikipedia.pl

Kod pocztowy

Kod pocztowy (pocztowy numer adresowy) – ciąg cyfr (rzadziej liter i cyfr) dodawany do adresu, mający ułatwiać sortowanie przesyłek. Format i zasady umieszczania kodów pocztowych są różne w różnych krajach.

W Polsce system kodów pocztowych (Pocztowe Numery Adresowe – PNA) wprowadzono 1 stycznia 1973 na mocy rozporządzenia nr 89 Ministra Łączności z 17 listopada 1972

Kody pocztowe mają format dd-ddd (d oznacza cyfrę) i umieszcza się je z lewej strony nazwy miejscowości. Pierwsza cyfra określa okręg pocztowy, a cały PNA jest przypisany albo do urzędu pocztowego, albo, w tzw. miastach wydzielonych, do poszczególnych ulic i domów.

Lista miast wydzielonych jest następująca: Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Sopot, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra.

Znaczenie kolejnych cyfr

Pierwsza – okręg kodowy – określa okręg pocztowy (obszar działania dawnego DOP) w momencie wprowadzenia PNA były to ówczesne jedno lub dwa województwa.

Podział oznaczeń okręgów kodowych ustalono od Warszawy, zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara i tak:

 • 0 – okręg warszawski
 • 1 – okręg olsztyński
 • 2 – okręg lubelski
 • 3 – okręg krakowski
 • 4 – okręg katowicki
 • 5 – okręg wrocławski
 • 6 – okręg poznański
 • 7 – okręg szczeciński
 • 8 – okręg gdański
 • 9 – okręg łódzki

Druga – strefa kodowa – wskazuje część okręgu którym jest określony obszar położony wzdłuż linii komunikacyjnych lub miasto wojewódzkie.

Dla największych miast przydzielono jedną, dwie lub pięć cyfr strefowych i tak:

 • 00 – 04 Warszawa M
 • 50 – 54 Wrocław M
 • 90 – 94 Łódź M
 • 30 – 31 Kraków M
 • 60 – 61 Poznań M
 • 70 – 71 Szczecin M
 • 10 – Olsztyn M
 • 15 – Białystok M
 • 20 – Lublin M
 • 25 – Kielce M
 • 26 – Radom M
 • 35 – Rzeszów M
 • 40 – Katowice M
 • 45 – Opole M
 • 65 – Zielona Góra M
 • 75 – Koszalin M
 • 80 – Gdańsk M
 • 81 – Gdynia M (Sopot)
 • 85 – Bydgoszcz M

Trzecia-sektor kodowy – obejmuje obszar podległy rozdzielni sektorowej (dawne powiaty), a w dziewiętnastu największych miastach umowne części miast. To były założenia w chwili tworzenia systemu. Obecnie, gdy likwidacji uległy urzędy sektorowe pojęcie „sektor” jest pojęciem abstrakcyjnym, a trzecia cyfra kodu pozostanie wyróżnikiem, określającym jakiś obszar pocztowy.

Czwarta i piąta (czytane łącznie) wskazują placówkę pocztową i jej obszar działania, a w 19 największych miastach jednostkę doręczeniową.

Instytucje Poczty Polskiej otrzymały w sektorze 9 stref 0 i 5 numery od 40 do 49 70 – 9 40 do 49 instytucje poczty 75 – 9 50 do 99 posiadacze skrytek

Istnieją też odbiorcy mający osobny kod pocztowy, np.

 • 00-940 – Centrala Poczty Polskiej S.A.
 • 00-001 – Urząd Pocztowy Warszawa 1
 • 00-977 – Polskie Radio SA
 • 00-999 – Telewizja Polska SA

Oprócz swojego kodu pocztowego, każdy urząd pocztowy może mieć również PNA wydzielony dla skrytek pocztowych. I tak Urząd Pocztowy Warszawa 1, który ma w adresie PNA 00-001, dla funkcjonujących w nim skrytek pocztowych ma PNA 00-950.

Spisy oznaczeń kodowych

Celem umożliwienia poprawnego podawania i korzystania z kodowych oznaczeń, zostały opracowane dwa spisy:

Alfabetyczny – przeznaczony głównie dla klientów poczty, podający nazwę placówki pocztowej i jej numer kodowy, bądź ulicę w dużym mieście i jej jednostkę doręczeniową.

Składa się z trzech części:

 • I – zawiera listę tych miejscowości w Polsce, w których istnieje przynajmniej jeden urząd pocztowy wraz z przypisanym kodem pocztowym
 • II – zawiera wykazy urzędów pocztowych w tych miejscowościach, w których istnieje więcej niż jeden urząd pocztowy oraz wykazy odbiorców, którym przypisano osobny kod pocztowy
 • III – obejmuje 21 największych miast i zawiera następujące informacje:
  • listę urzędów pocztowych i odbiorców, ich adresy oraz przypisane do nich kody pocztowe
  • listę ulic (część z nich z podziałem na odcinki) i przypisanych do nich kodów pocztowych

Numeryczny – dla użytku wewnętrznego, głównie dla konstruktorów komunikacji pocztowej – podający nazwę placówek pocztowych ułożone według kolejności numerów w okręgu, strefie i sektorze

Cele wprowadzenia systemu PNA

Celem wprowadzenia PNA było:

 • Uproszczenie procesu dzielenia przesyłek pocztowych, przez to wzrost wydajności pracy dzielacza
 • Umożliwienie zatrudnienia przy rozdziale przesyłek pracowników nieznających geografii pocztowej

Wzór adresowania

Janina Nowak
ul. Cicha 132 m. 16
62-200 GNIEZNO

Międzynarodowy kod pocztowy

Kody pocztowe poszczególnych krajów są poprzedzone narodowym prefiksem składającym się z 1- lub 2-literowego oznaczenia kraju (tzw. kod kraju). W tej roli występują samochodowe oznaczenia przynależności – początkowo eksponowane na eliptycznej tabliczce, a obecnie w Unii Europejskiej włączone do tablic rejestracyjnych. Brak jest uregulowań w tej sprawie i obecnie pojawiły się kody kraju nieco różniące się od wyżej wymienionych, wzorowane na adresach elektronicznych, ale dwuliterowe (np. zamiast H – HU oznacza Węgry).

W tym wypadku kod zwykło się podawać bez dywizu. Dla przykładu:

 • PL-00001 (zamiast 00-001 Warszawa)
 • A-1130 – przykładowy kod pocztowy dla Wiedniaw Austrii

www.KodyPocztowe.edu.pl

Copyright (c) 2012 - 2013. All rights reserved. | Nasi partnerzy: